ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน
หน้าหลัก  เกี่ยวกับเรา  สมาชิก  กิจกรรม  ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด2  ติดต่อเรา
 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2551
Date : 2009-09-24 View: 5915แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๑

  

 


ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑)บจก. ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา
Triple A Educational Quality Evaluation Co., Ltd

 

 

ตอนที่ ๑. ข้อมูลพื้นฐาน บจก.ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา


      หน่วยประเมิน  บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด เป็นหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรับรองของ สมศ. โดยมีนางจินตนา สังข์สีและคณะผู้ก่อตั้งจำนวน ๗ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา เป็นการเฉพาะ ปัจจุบันมีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการดำเนินงานจำนวน ๕ คน ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา การประเมินและการวิจัยทางการศึกษา มีนาง จินตนา สังข์สี เป็นกรรมการผู้จัดการมีผู้ประเมินในสังกัดจำนวน ๘๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐)

 


 

วิสัยทัศน์ (VISION)

 

     หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด เป็นหน่วยประเมินที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรับรองของ สมศ. เป็นหน่วยประเมินชั้นนำของประเทศ ผู้ประเมินและทีมประเมินมีคุณภาพ สามารถทำการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ(MISSION)


     ๑.หน่วยประเมิน บริษัททริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด เป็นหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรับรองของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด
     ๒.พัฒนา ส่งเสริม ผู้ประเมินภายนอก ผู้ประเมินอภิมานภายใน ของหน่วยประเมินให้มีความรู้
ความสามารถ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ตรงตามสภาพจริง เชื่อถือได้ อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
     ๓.พัฒนาหน่วยประเมิน ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในการรับรองของสมศ. เป็นหน่วยประเมินชั้นนำของประเทศ ผู้ประเมินและทีมประเมินมีคุณภาพ สามารถทำการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โครงสร้างการบริหารงาน


    หน่วยประเมิน  บริษัททริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการผู้ประเมิน เพื่อเพิ่มคุณภาพของงาน การจัดองค์กรและการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์


    ระบบการบริหารจัดการ บริหารโดยกรรมการผู้จัดการโดยการปรึกษากับคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา การประเมิน จำนวน ๕ คน (แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น) แบ่งโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการทำงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพและมีการประสานงานภายในฝ่ายและระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็น ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ พัฒนาทีมงานประเมิน  เป็นหัวใจในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา มอบหมายงาน พัฒนาผู้ประเมิน การรักษาจรรยาบรรณ ค่าตอบแทน สวัสดิการ  ฝ่ายสนับสนุน ธุรการ การเงิน บริหารทั่วไป

 

 


 

 

ตอนที่ ๒ รายละเอียดของแผนงาน

 

เป้าหมาย (GOAL)

 

 

เป้าหมาย (GOAL)

ปีงบประมาณ


๒๕๕๑


.หน่วยประเมิน บริษัททริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด เป็นหน่วยประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ สมศ.กำหนด


 


 


ระดับคุณภาพ

ดี

. ร้อยละของรายงานที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากผู้อภิมานภายนอก


๙๕


.จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด (คน)


 


๘๐


. ร้อยละผู้ประเมินภายนอกที่ทำหน้าที่ประเมินเต็มเวลา (คน)  


 


๙๐


. ผู้ประเมินภายนอกสามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ประเมินอภิมานภายในและผู้ประเมินอภิมานภายนอก


ได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๕ ของ           ผู้ประเมินทั้งหมด


. ผู้ประเมินได้รับการพัฒนาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการศึกษาไม่ต่ำกว่าปีละ ๒๐ ชั่วโมงโดยหน่วยประเมิน หรือ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สมศ


ร้อยละ ๑๐๐


. ผู้ประเมินมีทักษะในการใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการสื่อสารรับรู้ข้อมูลจากหน่วยประเมิน


ร้อยละ ๕๐


. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและคงอยู่กับหน่วยประเมิน


ร้อยละ ๙๐


.ร้อยละของรายงานการประเมินที่ส่งสถานศึกษาตามเวลาที่กำหนด และยอมรับร่างรายงาน


ร้อยละ ๙๐


๑๐.จำนวนสถานศึกษาที่ประเมิน/ปี


 


๑๘๐ แห่งแผนงานพัฒนาหลัก
• พัฒนาศักยภาพของหน่วยประเมินให้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
• พัฒนาระบบบริหารจัดการ บริการ ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อ ICT
• พัฒนาผู้ประเมินภายนอก ผู้ประเมินอภิมานภายใน ให้สามารถผลิตงานประเมินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ สมศ.กำหนด

 

มาตรการในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๑)

 
แผนงานเพื่อการพัฒนา
• พัฒนาผู้ประเมินให้มีศักยภาพและความสามารถครอบคลุมด้านการประเมินและวิชาการใหม่ๆทางการศึกษา
• พัฒนาองค์กรและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประเมินใหม่ที่ย้ายเข้ามาสังกัดให้มีวัฒนธรรมการทำงานที่มีคุณภาพที่ดี
• พัฒนาระบบการช่วยเหลือทางวิชาการ ตามกลุ่มพื้นที่การทำงาน

 

มาตรการในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๑)

  

แผนงานเพื่อการขยายงาน
• ส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและให้เอื้อต่อการประเมินที่ดี
• สร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการประเมินระหว่างหน่วยประเมิน
• สรรหา จูงใจ คนดี คนเก่ง ให้เข้ามาร่วมงานประเมิน

 

มาตรการในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๑)

  

แผนงานเพื่อปรับปรุงองค์การ
• ลดต้นทุนในการบริหารจัดการโดยการใช้ Out Sourcing
• เพิ่มรายได้โดยจัดสรรงานที่เพียงพอและผลิตผลงานการประเมินที่มีคุณภาพ ไม่มีการปรับ


มาตรการในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๑)

   


การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๑
พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามแนวดำเนินการและอนุมัติงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้


 


 ………………………….
(นางจินตนา  สังข์สี)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด