ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน
หน้าหลัก  เกี่ยวกับเรา  สมาชิก  กิจกรรม  ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด2  ติดต่อเรา
 

แผนปฏิบัติการประจำปี 2552
Date : 2009-09-24 View: 9352แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๒ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒)บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด
Triple A Educational Quality Evaluation Co., Ltd

 

ตอนที่ ๑.ข้อมูลพื้นฐานของ บจก. ทริปเปิล เอ ประเมิน คุณภาพการศึกษา


        หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗/๒๑๑ ซอยวิภาวดี ๔๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐–๒๕๓๓–๖๖๐๗ โทรสาร ๐–๒๙๗๔–๔๕๘๖  เป็นหน่วยประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมี นางจินตนา สังข์สีและคณะ   ผู้ก่อตั้งจำนวน ๗ คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเป็นการเฉพาะ ปัจจุบันมีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการดำเนินงานจำนวน ๕ คน ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา มีนาง จินตนา สังข์สี เป็นกรรมการผู้จัดการ มีผู้ประเมินในสังกัดจำนวน  ๑๑๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ )


วิสัยทัศน์ (VISION)


       หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด เป็นหน่วยประเมินที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ในการรับรองของ สมศ. เป็นหน่วยประเมินชั้นนำของประเทศ ผู้ประเมินและทีมประเมินมีคุณภาพ สามารถทำการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ(MISSION)


๑.หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด เป็นหน่วยประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรับรองของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด
๒.พัฒนา ส่งเสริม ผู้ประเมินภายนอก ผู้ประเมินอภิมานภายใน ของหน่วยประเมินให้มีความรู้
ความสามารถ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ตรงตามสภาพจริง เชื่อถือได้ อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๓.พัฒนาหน่วยประเมิน ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในการรับรองของสมศ. เป็นหน่วยประเมินชั้นนำของประเทศ ผู้ประเมินและทีมประเมินมีคุณภาพ สามารถทำการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โครงสร้างการบริหารงาน


       หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการผู้ประเมิน เพื่อเพิ่มคุณภาพของงาน การจัดองค์กรและการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์


       ระบบการบริหารจัดการ การบริหารโดยกรรมการผู้จัดการ โดยการปรึกษากับคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา การประเมิน จำนวน ๕ คน (แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น) แบ่งโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการทำงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพและมีการประสานงานภายในฝ่ายและระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็น ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ พัฒนาทีมงานประเมิน  เป็นหัวใจในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา มอบหมายงาน พัฒนาผู้ประเมิน การรักษาจรรยาบรรณ ค่าตอบแทน สวัสดิการ  ฝ่ายสนับสนุน ธุรการ การเงิน บริหารทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ

 


 


เป้าหมาย (GOAL)


 


 

เป้าหมาย (GOAL)

ปีงบประมาณ


๒๕๕๒


.หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด เป็นหน่วยประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ สมศ.กำหนด


 


 


ระดับดี

. ร้อยละของรายงานที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากผู้อภิมานภายนอก


๑๐๐


.จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด


 


๑๐๐


. ร้อยละผู้ประเมินภายนอกที่ทำหน้าที่ประเมินเต็มเวลา


 


๙๕


. ผู้ประเมินภายนอกสามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้ประเมินอภิมานภายในและผู้ประเมินอภิมานภายนอก


ได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๒๐ ของ         ผู้ประเมินทั้งหมด


. ผู้ประเมินได้รับการพัฒนาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการศึกษาไม่ต่ำกว่าปีละ ๒๐ ชั่วโมงโดยหน่วยประเมิน หรือ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สมศ


ร้อยละ ๑๐๐


. ผู้ประเมินมีทักษะในการใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการสื่อสารรับรู้ข้อมูลจากหน่วยประเมิน


ร้อยละ ๖๐


. ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการและคงอยู่กับหน่วยประเมิน


ร้อยละ ๙๕


.ร้อยละของรายงานการประเมินที่ส่งสถานศึกษาตามเวลาที่กำหนด และยอมรับร่างรายงาน


ร้อยละ ๙๕


๑๐.จำนวนสถานศึกษาที่ประเมิน/ปี


 


๓๐๐ แห่ง


แผนงานพัฒนาหลัก• พัฒนาศักยภาพของหน่วยประเมินให้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
• พัฒนาระบบบริหารจัดการ บริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ ICT
• พัฒนาผู้ประเมินภายนอก ผู้ประเมินอภิมานภายใน ให้สามารถผลิตงานประเมินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ สมศ.กำหนด


 


มาตรการในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒)


 

แผนงานเพื่อการพัฒนา
• พัฒนาผู้ประเมินให้มีศักยภาพและความสามารถครอบคลุมด้านการประเมินและวิชาการใหม่ๆทางการศึกษา
• พัฒนาองค์กรและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประเมินใหม่ที่ย้ายเข้ามาสังกัด ให้มีวัฒนธรรมการทำงานที่มีคุณภาพที่ดี
• พัฒนาระบบการช่วยเหลือทางวิชาการ ตามกลุ่มพื้นที่การทำงาน


 


มาตรการในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒)


 
 


แผนงานเพื่อการขยายงาน
• ส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและให้เอื้อต่อการประเมินที่ดี
• สร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการประเมินระหว่างหน่วยประเมิน
• สรรหา จูงใจ คนดี คนเก่ง ให้เข้ามาร่วมงานประเมิน


 


มาตรการในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒)


 
 


แผนงานเพื่อปรับปรุงองค์การ
• ลดต้นทุนในการบริหารจัดการโดยการใช้ Out Sourcing
• เพิ่มรายได้โดยจัดสรรงานที่เพียงพอและผลิตผลงานการประเมินที่มีคุณภาพ ไม่มีการปรับ


 


มาตรการในการดำเนินการ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๒)


 

การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๒
พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามแนวดำเนินการและอนุมัติงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้………………………….
(นางจินตนา  สังข์สี)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด