ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน
หน้าหลัก  เกี่ยวกับเรา  สมาชิก  กิจกรรม  ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด2  ติดต่อเรา
 

รายงานการประเมินตนเอง ปี2556
Date : 2014-06-07 View: 9891

รายงานการประเมินตนเอง
(SAR)

 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖)

บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด
Triple A Educational Quality Evaluation Co., Ltd

ตอนที่ ๑. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด 

        หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด เป็นหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรับรองของ สมศ. ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗/๒๑๑ ซอยวิภาวดี ๔๑  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๓-๖๖๐๗ โทรสาร ๐-๒๙๗๔-๔๕๘๖ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมีนางจินตนา สังข์สี และคณะผู้ก่อตั้งจำนวน  ๗ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเป็นการเฉพาะ ปัจจุบันมีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการดำเนินงาน จำนวน ๕ คน ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา การประเมินและการวิจัยทางการศึกษา  มีนาง จินตนา สังข์สี เป็นกรรมการผู้จัดการ มีผู้ประเมินในสังกัด ประเภท ผู้ประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๓๒ คน ผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ๗๓ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗) 
  
วิสัยทัศน์ (VISION) 

      หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด เป็นหน่วยประเมินที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรับรองของ สมศ. เป็นหน่วยประเมินชั้นนำของประเทศ  ผู้ประเมินและทีมประเมินมีคุณภาพ สามารถทำการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
พันธกิจ(MISSION)
  
      ๑.หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด เป็นหน่วยประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรับรองของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ  สมศ. ทำการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด
      ๒.พัฒนา ส่งเสริม ผู้ประเมินภายนอก ผู้ประเมินอภิมานภายใน ของหน่วยประเมินให้มีความรู้ความ 
สามารถในการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ตรงตามสภาพจริง เชื่อถือได้ อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
      ๓.พัฒนาหน่วยประเมินให้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยประเมินชั้นนำของประเทศ ผู้ประเมินและทีมประเมินมีคุณภาพ สามารถทำการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
โครงสร้างการบริหารงาน 
  
      หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการผู้ประเมิน เพื่อเพิ่มคุณภาพของงาน การจัดองค์กรและการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
       ระบบการบริหารจัดการ  บริหารโดยกรรมการผู้จัดการ โดยการปรึกษากับคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา การประเมิน จำนวน ๕ คน (แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น) แบ่งโครงสร้างองค์กร และระบบการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการทำงานที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพและมีการประสานงานภายในฝ่าย และระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็น ๓ ฝ่าย คือ ๑.ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบงานพัฒนาทีมงานประเมิน  เป็นหัวใจในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ  ๒.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ รับผิดชอบการสรรหา มอบหมายงาน พัฒนาผู้ประเมินด้านการรักษาจรรยาบรรณ ค่าตอบแทน สวัสดิการ  ๓.ฝ่ายสนับสนุน ธุรการ การเงิน บริหารทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ 


ตัวบ่งชี้คุณภาพ (INDICATOR)

๑. ระดับผลการประเมินคุณภาพหน่วยประเมิน โดย สมศ.
๒. ร้อยละของรายงานที่ได้รับการรับรองจากผู้ประเมินอภิมานภายนอก และการรับรองโดยสมศ.
๓. การได้รับงานประเมินจาก สมศ.
๔. ร้อยละของผู้ประเมินที่พัฒนาตนเองเป็นผู้ประเมินอภิมานภายในและผู้ประเมินอภิมานภายนอก 
๕. ร้อยละของผู้ประเมินที่พัฒนาตนเอง ที่ตรงตามภาระงาน คือ ความสามารถด้านการประเมิน ความรู้ทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๖. จำนวนผู้ประเมินภายนอกที่สามารถทำงานเต็มเวลา 
๗. ร้อยละของผู้ประเมินภายนอกที่ใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือการสื่อสารรับรู้ข้อมูลจากหน่วยประเมิน 
๘. ร้อยละของผู้ประเมินที่พึงพอใจในการบริหารจัดการ และคงอยู่กับหน่วยประเมิน สามารถสอบต่ออายุบัตรผู้ประเมินได้ 
๙. ร้อยละของรายงานการประเมินที่ส่งสถานศึกษาตามเวลาที่กำหนด 
๑๐.ร้อยละของสถานศึกษาที่ไม่มีข้อโต้แย้งในผลการประเมิน หรือไม่มีข้อร้องเรียนผลการประเมิน 


กลยุทธ์และเป้าหมาย (GOAL) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของหน่วยประเมิน ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด

๑. กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพหน่วยประเมินและผู้ประเมิน
เป้าหมาย
• พัฒนาศักยภาพของหน่วยประเมินให้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
• พัฒนาระบบบริหารจัดการ บริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ ICT
• พัฒนาผู้ประเมินภายนอก ผู้ประเมินอภิมานภายใน ให้สามารถผลิตงานประเมินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ สมศ.กำหนด  

๒. กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กรและทีมประเมินเป้าหมาย
• พัฒนาผู้ประเมินให้มีศักยภาพและความสามารถครอบคลุมด้านการประเมินและวิชาการใหม่ๆทางการศึกษา
• พัฒนาองค์กรและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประเมินใหม่ที่ย้ายเข้ามาสังกัด ให้มีวัฒนธรรมการทำงานที่มีคุณภาพที่ดี
• พัฒนาระบบการช่วยเหลือทางวิชาการ ตามกลุ่มพื้นที่การทำงาน
                                                               
๓. กลยุทธ์เพื่อการขยายงานป้าหมาย                                                                                    
• ส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและให้เอื้อต่อการประเมินที่ดี
• สร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการประเมินระหว่างหน่วยประเมิน 
• สรรหา จูงใจ คนดี คนเก่ง ให้เข้ามาร่วมงานประเมิน

๔. กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเป้าหมาย  
• ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ  โดยการใช้ Out Sourcing
• เพิ่มรายได้ โดยจัดสรรงานที่เพียงพอ และผลิตผลงานการประเมินที่มีคุณภาพ ไม่มีการปรับลดค่าใช้จ่ายผู้ประเมินภายนอก 
  

ตอนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้
  
        เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการไปสู่วิสัยทัศน์ ตามที่หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด กำหนดไว้ คือ “บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด  เป็นหน่วยประเมินที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรับรองของ สมศ.  เป็นหน่วยประเมินชั้นนำของประเทศ  ผู้ประเมินและทีมประเมิน มีคุณภาพ สามารถทำการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
หน่วยประเมินได้ดำเนินการ ดังนี้ 

๑. กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพหน่วยประเมินและผู้ประเมิน
  
           ๑.๑ พัฒนาศักยภาพของหน่วยประเมินให้มีความเชี่ยวชาญ ด้านการประเมินคุณภาพภายนอก
           การดำเนินการตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๒ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล  เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยประเมินทั้งหมด ๕ หน่วย ซึ่งได้แก่ หจก.เพชรเกษม อีวาลูชั่น  หจก.สหสิกขมาตร  หจก.ประเมินมาตรฐานการศึกษา  หจก.นันท์นภัสการประเมิน และบจก.ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา  ร่วมกันทำการระดมสมอง พัฒนาต่อยอดมาตรฐานหน่วยประเมิน โดยการกำหนดระดับคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบ เกณฑ์การพิจารณา ตามมาตรฐานหน่วยประเมินที่ สมศ.กำหนดไว้เป็นเบื้องต้น  เพื่อการควบคุมคุณภาพ (Quality Control )  ซึ่งถือได้ว่า เป็นกระบวนการแรกของระบบการประกันคุณภาพหน่วยประเมิน ผลการดำเนินงาน  หน่วยประเมินมีข้อกำหนด เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานกำหนด มีการดำเนินการจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. 
             ๑.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการ บริการ ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อ ICTการดำเนินการตามแผนงานประจำปี ๒๕๕๒ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้  นอกจากนี้ หน่วยประเมิน บริษัท ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัด  พัฒนา Website  ของหน่วยประเมิน http://www.aaa-edu.net  และ ใช้ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์  สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งงาน ระหว่างผู้ประเมินกับหน่วยประเมิน รวมทั้งการเผยแพร่การดำเนินงานสู่สาธารณชนผ่าน  Website ของหน่วย
              ๑.๓ พัฒนาผู้ประเมินภายนอก ผู้ประเมินอภิมานภายใน ให้สามารถผลิตงานประเมินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ สมศ.กำหนด โดยเฉพาะการจัดการอบรมสัมมนาร่วมกันที่ส่วนกลางและการอบรม สัมมนา ทางวิชาการในกลุ่มตามภูมิภาคต่างๆ ก่อนออกทำการประเมินทุกครั้ง และเป็นนโยบายสำคัญที่ผู้ประเมินจะต้องเข้ามาร่วมดำเนินการ
  
๒.กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
 
          ๒.๑ พัฒนาผู้ประเมินให้มีศักยภาพและความสามารถครอบคลุมด้านการประเมินและวิชาการใหม่ๆทางการศึกษา 
การดำเนินการที่สำคัญคือ สุมหัวเสวนา พัฒนาสู่ผู้ประเมินมืออาชีพ ดังภาพประกอบ                                               
๒.๒ พัฒนาองค์กรและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประเมินใหม่ที่ย้ายเข้ามาสังกัด  ให้มีวัฒนธรรมการทำงานที่มีคุณภาพที่ดี


“สุมหัวเสวนา พัฒนาสู่ผู้ประเมินมืออาชีพ” 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ณ ห้องดุสิตา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท 
บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนาน การปะทะคารมเพื่อหาทางออกแห่งปัญหา
ความร่วมแรงร่วมใจของชาว aaa เพื่อพัฒนางาน 
ดังคำกลอนจากใจ “ประทับใจสุมหัวเสวนา”
• ประทับใจที่ได้มางานนี้ ชื่อแสนดีสุมหัวหายสงสัย
เสวนาการประเมินด้วยหัวใจ ส่งเสริมให้มืออาชีพจึงรีบมา
จุดประสงค์คือลดข้อผิดพลาด ที่เด็ดขาดศักยภาพให้หรรษา
จรรยาบรรณมั่นไว้ในอุรา ด้วยคุณค่าการประเมินเจริญดี
ตัวบ่งชี้จากหนึ่งถึงสิบสอง ตามครรลองสมรักสมศักดิ์ศรี
ทริปเปิลเอของเราต้องเข้าที เราน้องพี่พอใจในผลงาน
แล้วเข้ากลุ่มสุมหัวช่างดีแท้ ต่างแน่วแน่อภิปรายได้เล่าขาน
เสนอแนะแนวทางใจเบิกบาน สนุกสนานประสบการณ์งานแสนดี
ตัวบ่งชี้ที่ห้าสำคัญยิ่ง ด้วยใจจริงด้วยรักในวิถี
ต้องสอดคล้องสาม สี่ หก เจ็ด บอกอีกที ตัวบ่งชี้จำไว้ให้รีบทำ
ในตอนบ่ายเสวนาอย่างหลากหลาย เด็ก หญิงชาย มวลครูที่คมขำ
ผู้บริหาร ชุมชน ต้องจดจำ จึงขอย้ำอภิปรายคลายทุกข์ไป
ขอขอบคุณทริปเปิลเอที่ยอดเยี่ยม ใจเต็มเปี่ยมเกินร้อยพลอยสดใส
การสุมหัวเสวนาน่าสนใจ เชิญชวนให้ปรบมือ คือ ยินดี.....
ประพันธ์คำกลอน โดย อาจารย์อภัย ศีรษะภูมิ๓. กลยุทธ์เพื่อการขยายงาน 
  
          ๓.๑ ส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและให้เอื้อต่อการประเมินที่ดี 
                ๓.๒ สร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านการประเมินระหว่างหน่วยประเมิน
                ๓.๓ สรรหา จูงใจ คนดี คนเก่ง ให้เข้ามาร่วมงานประเมิน


๔. กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงองค์กร
  
        ๔.๑ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงาน จัดหาเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ทดแทนที่ชำรุด  
        ๔.๒ เพิ่มรายได้ โดยจัดสรรงานที่เพียงพอ และผลิตผลงานการประเมินที่มีคุณภาพ ไม่มีการปรับ ลดค่าใช้จ่ายผู้ประเมิน
ตอนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงาน
 
มาตรฐานที่ ๑ ประสิทธิผลในการประเมินสถานศึกษา ได้แก่ ปริมาณและคุณภาพของรายงานการประเมินภายนอก 

สรุปผลการดำเนินงาน บริษัททริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา จำกัดมาตรฐานที่ ๒ ระบบการบริหารจัดการและการประกัน ของหน่วยประเมิน 

         คณะกรรมการหน่วยมีการกำหนดนโยบายทางด้านการบริหารงานประเมิน โดยมีเป้าหมายเป็นรายปี เป็นตัวกำกับนโยบาย มีการเปิดเผยข้อมูล ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล มีการตรวจสอบระบบบัญชีและรายงานผลอย่างเปิดเผย  ประกาศแจ้งทางสื่อ(หนังสือพิมพ์) ประชุมผู้ถือหุ้นและชี้แจงงบดุล งบกำไรขาดทุน ของหน่วยประเมินในระดับสากล มีการประชุม ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริหารหน่วยประเมินอย่างสม่ำเสมอ แต่การนำผลไปปรับปรุงยังไม่เต็มศักยภาพ หน่วยประเมินจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาระบบ มีการจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ของหน่วยประเมิน ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการวางแผน การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ให้ผู้ประเมินผ่านระบบออนไลน์ และเผยแพร่ข้อมูลหน่วยประเมินผ่านเว็บไซต์ให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูล ตามสมควรหน่วยประเมินสามารถพัฒนาระบบได้ตามเป้าหมายที่กำหนด มีการประเมินผลระบบ แต่การนำผลประเมินระบบไปปรับปรุงยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง หน่วยมีการสร้างเครือข่ายพัฒนามาตรฐานหน่วยประเมิน มีสมาชิก ๕ หน่วย มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการพัฒนาหน่วยประเมินตามมาตรฐานการประเมินหน่วยประเมิน มีการประชุมเพื่อตรวจสอบ ทำความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยประเมิน เพื่อนำไปสู่การวางระบบประกันคุณภาพ  มีการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการทบทวนคุณภาพหน่วยประเมิน จัดทำรายงานประเมินตนเองและนำผลไปสู่การพัฒนาในปีต่อไป  และหน่วยประเมินให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารหน่วย มีการวางแผนกลยุทธ์ มีระบบสารสนเทศ  มีข้อมูลในการวางแผนตัดสินใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ ให้ความสำคัญแก่ทุกฝ่าย ทั้ง สถานศึกษา ต้นสังกัดและสาธารณชน  รวมทั้งใส่ใจต่อข้อตกลงกับ สมศ.  ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ประเมินอย่างจริงจัง ทั้งพัฒนาความรู้ทางวิชาการประเมิน วิชาการศึกษาและพัฒนาให้มีจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก  ส่วนการสร้างชื่อเสียงให้เกิดขึ้นกับหน่วยและ สมศ.กำลังพยายามดำเนินการ  โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นหน่วยประเมินชั้นนำของประเทศไทย

มาตรฐานที่ ๓ ปริมาณและคุณภาพของผู้ประเมินภายนอกในสังกัด


มาตรฐานที่ ๔ ความเป็นองค์กรของหน่วยประเมิน         
          หน่วยประเมิน ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา มีทุนจดทะเบียนจากหนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน ๑๐,๐๐๐ หุ้นๆ ละ ๑๐๐.๐๐ บาท รวม ทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  มีสถานที่ตั้งตรงตามที่จดทะเบียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ อุปกรณ์สำนักงานเพียงพอ  มีฐานข้อมูลสนับสนุนการประเมิน มีผู้รับผิดชอบประสานงานเต็มเวลา และอยู่ระหว่างการปรับปรุง พัฒนาห้องประชุมขนาด ๒๐ คน 
หน่วยประเมินเปิดเผย ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยประเมิน ผ่านเว็บไซต์ มีรายงานประเมินตนเองลงในเว็บไซต์ รายนามคณะกรรมการบริหารหน่วย รายชื่อผู้ประเมินทุกคนในสังกัดตรวจสอบ สื่อสารได้ทางเว็บไซต์ เปิดเผยข้อมูลทางการเงินผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ มีผู้ตรวจบัญชีภายนอก ข้อมูลที่เปิดเผยเฉพาะสมาชิก ได้แก่การทดลองทำแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก

มาตรฐานที่ ๕ การให้ความร่วมมือกับ สมศ.
       • หน่วยประเมิน ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา ร่วมประเมินนำร่องรอบสาม
       • หน่วยประเมิน ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประเมินในสังกัดร่วมเข้าประชุม สัมมนา กับ สมศ. อย่างต่อเนื่องทุกครั้ง
       • นักวิชาการประเมิน หน่วยประเมิน ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา (ดร.สมชาย สังข์สี)  ร่วมพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามกับ ฉบับสถานศึกษา ร่มกับ สมศ.
       • นักวิชาการประเมิน หน่วยประเมิน ทริปเปิล เอ ประเมินคุณภาพการศึกษา (ดร.สมชาย สังข์สี)  เป็นวิทยากรร่วมเสวนา ในงานประชุมวิชาการ สมศ. ปี ๒๕๕๖