ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน
หน้าหลัก  เกี่ยวกับเรา  สมาชิก  กิจกรรม  ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด2  ติดต่อเรา
  แจ้งวัน-เวลา-สถานที่ประชุม
 
Date : 2010-11-28 View: 1898

เรียนท่านผู้ประเมิน


หน่วยประเมินฯ ขอแจ้งให้ท่านผู้ประเมินที่มีรายชื่อในแผนงานดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ


                 แผนงานตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (1/2554)


1.นายคำไพ เลิศสงคราม            2.นางจำเนียร ฉิรินัง


3.นายจำรัส  ศรีชัยชนะ              4.นายบุญถิ่น สุนน้ำเที่ยง


5.นายบุญเสด็จ กมลภาพ           6.นายประสิทธิ์  รัตนวงศ์


7.นายพิทยาลงกรณ์ พิลาศเอมอร 8.นางพิมพ์พันธุ์ จันทไทย


9.นางเพ็ญศรี  ทองสุข               10.นางไพรวัลย์ โปรดเมธี


11.นายวิจิตร ศรีภักดี                12.นายวิชัย อนุอัน


13.นายวิฑูรย์ วรรณสุทธิ์           14.นางสิรีวิภา เวียงนนท์


15.นายสุนทร บูระวัฒน์             16.นายสุนัย เสงี่ยมศักดิ์


17.นางอรชร  ดลโสภณ             18.นายอุดม ฉ่ำมณี


 


แผนงานตะวันออกเฉียงเหนือ 3 (1/2554)


1.นายชวาล การินทร์                 2.นายชัยรัตน์  สุขพันธ์


3.นายชาติชาย สมนึก                4.นางแถมทอง จริยะนรวิชช์


5.นางนิตย์รดี พรหมจันทร์          6.นางบังอร วุฒิกุลศักดิ์สิทธิ์


7.นายบุญรอด กันทำ                 8.นายประเสริฐ สุทธิกุล


9.นายพงษ์ศักดิ์  ใจหาญ            10.นายพิสิทธิ์  รวยทรัพย์


11.นายเพียรชัย ธรณี                12.นายไพบูลย์ วีระพันธ์


13.นายมรุเดช บำรุงกุล              14.นางมลิวัลย์  มองฤทธิ์


15.นางยิ้มจิต แก้วทาสี              16.นางรัตนา เจริญศิริ


17.นายเรือง ศิริรักษ์                 18.นายวิชาญ  เหนี่ยวพันธ์


19.นางศรีอุทัย ครองยุทธ           20.นางศิริพร ศิลางกูร


21.นายสนั่น รัตนโสภา              22.นายสมชาย  ทองแสง


23.นายสมบัติ สรรพสาร            24.นายสะอาด บาริศรี


25.นายสังคม  แก้วทาสี             26.นายสาโรช  เสนาะ


27.นางสิรินาฏ ไทยประยูร        28.นายสุดใจ วิชาชัย


29.นายสุรศักดิ์  พันธ์เพ็ง           30.นายเสรี ไชยปัญหา


31.นางอรนิตย์  สมนึก               32.นายอัมพร  ปะวะสาร


33.นายอุดม พิมพา


 


แผนงานตะวันออกเฉียงเหนือ (5/2553)


1.นายคิดชัย  พนาลิกุล              2.นายจรูญ  มูลโพธิ์


3.ดร.จิรวัฒน์  กิติพิเชฐสรรค์       4.นายดวน  ผิวเหลือง


5.นายเทียนสาย  ป้อมหิน          6.นายนคร ภวภูตานนท์


8.นายสมภาร สีหาราช               9.นายสุบิน  บุญประสม


 วัน-เวลา-สถานที่


วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 9.30 น.


ที่....โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย