ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน
หน้าหลัก  เกี่ยวกับเรา  สมาชิก  กิจกรรม  ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด2  ติดต่อเรา
  สมศ.ปรับเกณฑ์การตัดสิน ตัวบ่งชี้ที่ 5 ใหม่ (ชุดปรับปรุงวันที่ 17 มิ.ย.54)
 
Date : 2011-06-17 View: 12847

สมศ.ปรับเกณฑ์การตัดสิน ตัวบ่งชี้ที่ 5 ใหม่
(เป็นผลจากการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 )


ให้ผู้ประเมินใช้รายละเอียดนี้ไปก่อนจนกว่า สมศ.จะประกาศอย่างเป็นทางการ 
 
ทั้งนี้ให้ใช้เกณฑ์นี้ในการจัดทำบันทึกภาคสนามโรงเรียนที่  1 
และการตัดสินผลในโรงเรียนที่ 2 เป็นต้นไป
สำหรับร่างรายงานโรงเรียนที่ 1 ทางหน่วยประเมินจะทำการปรับแก้ให้ 


ปรับเกณฑ์การประเมิน ตบช 5 ประถม-มัธยมศึกษาใหม่ รายละเอียดดังนี้


ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้ย่อย(แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  คะแนนกลุ่มสาระละ 2.50 คะแนน) 

คะแนน  ระดับคุณภาพ
0.00-0.49  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
0.50-0.99 ต้องปรับปรุง
1.00-1.49 พอใช้
1.50-1.99 ดี
2.00-2.50 ดีมาก

ระดับคุณภาพของตัวบ่งชี้รวม (ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนน 20 คะแนน)


คะแนน  ระดับคุณภาพ
0.00-3.99 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
4.00-7.99 ต้องปรับปรุง
8.00-11.99 พอใช้
12.00-15.99 ดี
16.00-20.00 ดีมาก


การคิดคะแนนพัฒนาการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดใหม่ ดังนี้


1.หาค่าร้อยละของผู้ที่ผ่านขีดจำกัดล่างของทุกช่วงชั้นที่สอบทั้ง ปีการศึกษา 2552 และ 2553


2.นำค่าร้อยละของแต่ละกลุ่มสาระมาเทียบเป็นระดับคุณภาพ ดังนี้


คะแนน  ระดับคุณภาพ
0.00-19.99 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
20.00-39.99 ต้องปรับปรุง
40.00-59.99 พอใช้
60.00-79.99 ดี
80.00-100.00 ดีมาก


คะแนนพัฒนาการ 0.50 คะแนน มี 2 กรณี


กรณีที่ 1 ระดับคุณภาพ ของผู้ที่ผ่านขีดจำกัดล่าง(ของทุกชั้นที่สอบ) ปีการศึกษา 2553


อยู่ในระดับคุณภาพที่สูงกว่า 2552 อย่างน้อย 1 ระดับ ได้คะแนนพัฒนาการ 0.50 คะแนน เช่น
    ปีการศึกษา  2552


ปีการศึกษา  2553ผู้ผ่านขีดจำกัดล่างร้อยละ


 ระดับคุณภาพ


ผู้ผ่านขีดจำกัดล่างร้อยละ


ระดับคุณภาพ


18.00


 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน


 21.00


ต้องปรับปรุง


ระดับคุณภาพพัฒนาสูงขึ้น 1 ระดับ จากต้องปรับปรุงเร่งด่วน เป็น ต้องปรับปรุง  ได้คะแนนพัฒนาการ 0.50 คะแนน


หมายเหตุ   หรือเปลี่ยนระดับคุณภาพจาก ต้องปรับปรุง เป็น พอใช้  จาก พอใช้ เป็น ดี  จาก ดี เป็น ดีมาก


กรณีที่ 2  ระดับคุณภาพ ของผู้ที่ผ่านขีดจำกัดล่าง (ของทุกชั้นที่สอบ)  ปีการศึกษา 2553 อยู่ในระดับคุณภาพดีมากทั้ง 2  ปี  (ค่าร้อยละอาจสูงกว่า หรือ ต่ำกว่า ก็ได้ เน้นระดับคุณภาพดีมากเท่ากัน 2 ปี)ได้คะแนนพัฒนาการ 0.50 คะแนน เช่น
    ปีการศึกษา  2552


ปีการศึกษา  2553ผู้ผ่านขีดจำกัดล่างร้อยละ


   ระดับคุณภาพ     


ผู้ผ่านขีดจำกัดล่างร้อยละ


ระดับคุณภาพ


84.00


 ดีมาก


 85.00


ดีมาก


ระดับคุณภาพพัฒนาดีมากทั้ง 2 ปี  (ตั้งแต่ร้อยละ 80 ทั้ง 2ปี) ได้คะแนนพัฒนาการ 0.50 คะแนน


หมายเหตุ    สามารถคงระดับคุณภาพดีมากไว้ทั้ง 2 ปี


คะแนนพัฒนาการ 0.25 คะแนน มี 2 กรณี


กรณีที่ 1  ร้อยละของผู้ที่ผ่านขีดจำกัดล่าง (ของทุกชั้นที่สอบ)  ปีการศึกษา 2553 สูงกว่า ปี 2552(ร้อยละสูงขึ้น)  แต่ระดับคุณภาพไม่เปลี่ยนสูงขึ้น) ได้คะแนนพัฒนาการ 0.25 คะแนน เช่น
    ปีการศึกษา  2552


ปีการศึกษา  2553ผู้ผ่านขีดจำกัดล่างร้อยละ  


 ระดับคุณภาพ


ผู้ผ่านขีดจำกัดล่างร้อยละ


ระดับคุณภาพ


41.00 (สูงขึ่นเล็กน้อย ระดับคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น)


พอใช้


45


พอใช้

ร้อยละ ปี 2553 สูงกว่า 2552 แต่ระดับคุณภาพไม่สูงขึ้น ได้คะแนนพัฒนาการ 0.25 คะแนน

 


กรณีที่ 2  หากระดับคุณภาพของผู้ที่ผ่านขีดจำกัดล่าง (ของทุกชั้นที่สอบ)  ปีการศึกษา 2553 เท่ากับปี 2552 ยกเว้นเท่ากันในระดับร้อยละ 0 ได้คะแนนพัฒนาการ 0.25 คะแนน เช่น
    ปีการศึกษา  2552


ปีการศึกษา  2553ผู้ผ่านขีดจำกัดล่างร้อยละ


   ระดับคุณภาพ     


ผู้ผ่านขีดจำกัดล่างร้อยละ


ระดับคุณภาพ


65.00


ดี


65.00


ดี


ร้อยละ ปี 2553 เท่ากับ ปี 2552 แต่ระดับคุณภาพไม่ถึงระดับดีมาก ได้คะแนนพัฒนาการ 0.25 คะแนน


 


ไม่มีคะแนนพัฒนาการ คะแนน 0.00 มี 2 กรณี


1.ร้อยละของ ผู้ที่ผ่านขีดจำกัดล่าง (ของทุกชั้นที่สอบ)  ปีการศึกษา 2553  ต่ำกว่า ปี 2552 (ยกเว้นในระดับคุณภาพดีมาก)


2.ร้อยละของ ผู้ที่ผ่านขีดจำกัดล่าง (ของทุกชั้นที่สอบ)  ปีการศึกษา 2553  เท่ากับ ปี 2552 ในระดับร้อยละ 0.00


กรณีสถานศึกษามีผลการทดสอบ O-NET ปี ๒๕๕๓ เพียงปีเดียว  ไม่มีผลเทียบกับปีที่ผ่านมา  ให้ประเมินเฉพาะเชิงปริมาณ โดยมีน้ำหนักคะแนน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑–๕.๘  ตัวละ ๒.๕ คะแนน   และมีเกณฑ์การให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ ดังนี้


เกณฑ์การให้คะแนนผลสัมฤทธิ์


ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒.๕ คะแนน


ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณา  X ๒.๕
                         ๑๐๐
  


กรณีสถานศึกษาเปิดใหม่ ยังไม่มีผลการทดสอบ O-NET ในปี ๒๕๕๒ และ ปี ๒๕๕๓ ไม่สามารถประเมินพัฒนาการของตัวบ่งชี้ที่ ๕ ได้ ให้ประเมินแค่ ๑๑ ตัวบ่งชี้  โดยสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาของ สมศ.ต้องมีผลประเมิน ดังนี้  ๑) มีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษา ตั้งแต่ ๖๔ คะแนนขึ้นไป  ๒) มีตัวบ่งชี้อย่างน้อย ๙ ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๑ ตัวบ่งชี้ ที่มีระดับคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  และ ๓)ต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน


ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
  -เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ ให้แก้ไขข้อความเป็น  “ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัดที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัดทุกมาตรฐาน  ๑ ปีล่าสุด”
 -เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ แก้ไขข้อความ หมายเหตุ เป็น ดังนี้
 หมายเหตุ  หากสถานศึกษาคงคะแนนอยู่ในช่วงระดับคุณภาพดีมาก (๔.๕๐-๕.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕)  ในแต่ละปี  จะได้  ๒  คะแนน  และหากสถานศึกษาไม่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน (ไม่มีSAR 3 ปี) ของสถานศึกษา จะได้คะแนนเป็น ๐


หากสถานศึกษาประเมินตนเองในระดับ 4 สเกล ระดับดีมากตั้งแต่ 3.50-4.00