ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน
หน้าหลัก  เกี่ยวกับเรา  สมาชิก  กิจกรรม  ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด2  ติดต่อเรา
  สมศ.ปรับเกณฑ์การตัดสิน ตัวบ่งชี้ที่ 5 ใหม่
 
Date : 2011-06-17 View: 14955

สมศ.ปรับเกณฑ์การตัดสิน ตัวบ่งชี้ที่ 5 ใหม่ ดังรายละเอียดนี้


ใบแทรกที่ ๔
คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ มีมติเห็นสมควรให้ปรับเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้


ปรับเฉพาะเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ที่ ๕ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นดังนี้


ช่วงคะแนน  (เต็ม ๒๐ คะแนน)          ระดับคุณภาพ
๐.๐๐ - ๓.๙๙                                    ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๔.๐๐ - ๗.๙๙                                   ต้องปรับปรุง
๘.๐๐ - ๑๑.๙๙                                 พอใช้
๑๒.๐๐ - ๑๕.๙๙                              ดี
๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐                                ดีมากปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๘ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นดังนี้


ช่วงคะแนน (เต็ม ๒.๕๐ คะแนน)    ระดับคุณภาพ
๐.๐๐  - ๐.๔๙                                   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๐.๕๐ - ๐.๙๙                                   ต้องปรับปรุง
๑.๐๐ - ๑.๔๙                                   พอใช้
๑.๕๐ - ๑.๙๙                                  ดี
๒.๐๐ - ๒.๕๐                                   ดีมาก


ปรับเกณฑ์การให้คะแนนพัฒนาการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นดังนี้


การพัฒนาการ                                                                    


สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้.......... ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ สูงขึ้นข้ามระดับหรือคงอยู่ในระดับดีมาก  เมื่อเทียบกับค่าร้อยละเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 


คะแนนที่ได้ 0.5 


การพัฒนาการ


สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้............... ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ คงที่หรือสูงขึ้นโดยไม่ข้ามระดับ (อยู่ในระดับเดิม) เมื่อเทียบกับค่าร้อยละเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา


คะแนนที่ได้ 0.25 


การพัฒนาการ


สถานศึกษามีค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้....... ระดับดี ในระดับชั้น ป.๖ ม.๓ ม.๖ ลดลงหรือคงค่าร้อยละเฉลี่ยที่ ๐.๐๐ เมื่อเทียบกับค่าร้อยละเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา   


คะแนนที่ได้ 0 


เพิ่มเกณฑ์การพิจารณาคะแนนพัฒนาการของตัวบ่งชี้ที่ ๕  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นดังนี้


ช่วงคะแนน (เต็ม ๑๐๐ คะแนน)                       ระดับคุณภาพ
๐.๐๐ - ๑๙.๙๙                                               ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
๒๐.๐๐ - ๓๙.๙๙                                            ต้องปรับปรุง
๔๐.๐๐ - ๕๙.๙๙                                            พอใช้
๖๐.๐๐ - ๗๙.๙๙                                            ดี
๘๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐                                             ดีมาก


กรณีสถานศึกษามีผลการทดสอบ O-NET ปี ๒๕๕๓ เพียงปีเดียว  ไม่มีผลเทียบกับปีที่ผ่านมา  ให้ประเมินเฉพาะเชิงปริมาณ โดยมีน้ำหนักคะแนน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑–๕.๘  ตัวละ ๒.๕ คะแนน   และมีเกณฑ์การให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ ดังนี้


เกณฑ์การให้คะแนนผลสัมฤทธิ์
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒.๕ คะแนน


 ร้อยละเฉลี่ยของเกณฑ์การพิจารณา  X ๒.๕
                         ๑๐๐  


กรณีสถานศึกษาเปิดใหม่ ยังไม่มีผลการทดสอบ O-NET ในปี ๒๕๕๒ และ ปี ๒๕๕๓ ไม่สามารถประเมินพัฒนาการของตัวบ่งชี้ที่ ๕ ได้ ให้ประเมินแค่ ๑๑ ตัวบ่งชี้  โดยสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาของ สมศ.ต้องมีผลประเมิน ดังนี้  ๑) มีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษา ตั้งแต่ ๖๔ คะแนนขึ้นไป  ๒) มีตัวบ่งชี้อย่างน้อย ๙ ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด ๑๑ ตัวบ่งชี้ ที่มีระดับคุณภาพแต่ละตัวบ่งชี้ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป  และ ๓)ต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน


ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
  -เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ ให้แก้ไขข้อความเป็น  “ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัด
ที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในของต้นสังกัดทุกมาตรฐาน  ๑ ปีล่าสุด”


 -เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ แก้ไขข้อความ หมายเหตุ เป็น ดังนี้
 หมายเหตุ  หากสถานศึกษาคงคะแนนอยู่ในช่วงระดับคุณภาพดีมาก (๔.๕๐-๕.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕)  ในแต่ละปี  จะได้  ๒  คะแนน  และหากสถานศึกษาไม่มีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จะได้คะแนนเป็น ๐