ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 
  ลืมรหัสผ่าน
ลงทะเบียน
หน้าหลัก  เกี่ยวกับเรา  สมาชิก  กิจกรรม  ดาวน์โหลด1  ดาวน์โหลด2  ติดต่อเรา
  ด่วน ประกาศจาก สมศ. เรื่อง ผู้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก ศึกษาแนวทางการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 7 ด่วน
 
Date : 2014-02-27 View: 1094


ประกาศจาก สมศ.

ขอให้ผู้ประเมินทุกท่านที่ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก

ศึกษาแนวทางการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 7 ด่วน 

การประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา


กรณีที่ ๑ ไม่มีผู้บริหาร หรือไม่มีตำแหน่งผู้จัดการ/หัวหน้าศูนย์/ผู้อำนวยการ/

ครูใหญ่ แต่มีการแต่งตั้งบุคคลที่รับผิดชอบแทนในการดำเนินงานกิจการของศูนย์ฯ  ให้ระบุในรายงานการประเมินและแบบบันทึกภาคสนาม ดังนี้ 

หน้าบทสรุปสำหรับผู้บริหาร และหน้าตาราง ๓.๒ ข้อมูลบุคลากร (ให้ระบุใต้ตาราง) ว่า 

“ไม่มีบุคลากรสายบริหารแต่มีการแต่งตั้งให้ (ระบุตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง เช่น  นักวิชาการ/ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก)

เป็นผู้รักษาการแทนหรือดำเนินการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก” 


** การพิจารณาว่าแต่งตั้งให้ดำเนินการแทน โดยดูจากเอกสาร  เช่น คำสั่งแต่งตั้ง หรือ รายงานการประชุม หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่าเป็นผู้ดำเนินการหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ดูแลรับผิดชอบหลักในการดำเนินกิจการของศูนย์ฯ


กรณีที่ ๒ มีผู้บริหารเป็นคณะบุคคลตามโครงสร้างการบริหารขององค์กร 

(อบต./สำนักงาน)  ต้องประเมินทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีอำนาจสั่งการหรือตัดสินใจในการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์ฯ

หน้าบทสรุปสำหรับผู้บริหารและหน้าตาราง ๓.๒ ข้อมูลบุคลากร (ให้ระบุใต้ตาราง) หมายเหตุ ว่า 

“มีบุคลากรสายบริหารเป็นคณะบุคคล ประกอบด้วย (ระบุตำแหน่ง ๑) ....... ๒).......) 

ซึ่งทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการมีอำนาจหน้าที่ สั่งการในการดำเนินงาน ตามหลักการบริหารงาน ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคคลากร ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป”